www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Dominika Winiewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymaska, Katarzyna Stakiewicz, Alicja Nawrat – Stenie waspiny u noworodkw donoszonych z ostr niewydolnoci oddechow w przebiegu zakae wewntrzmacicznychSerum vaspin concentration in full-term newborns with acute respiratory insufficiency due to intrauterine infections

Streszczenie

Celem bada bya ocena ste waspiny w surowicy metod ELISA u 112 noworodkw donoszonych (59 pci mskiej i 53 eskiej, 52 z zakaeniem wewntrzmacicznym i z zaburzeniami oddychania oraz 60 zdrowych). Wrd zakae rozpoznano seps (16), zapalenie puc (29), zakaenie ukadu moczowego (4), zesp uoglnionej reakcji zapalnej (3). Stenie waspiny byo istotnie statystycznie wysze u chorych ni u zdrowych. Zdrowe dziewczynki miay wysze stenie hormonu ni chopcy. Stwierdzono istotn ujemn korelacj midzy steniem waspiny a wiekiem podowym chorych noworodkw. Nie wykazano istotnych korelacji midzy wartoci waspiny a parametrami antropometrycznymi u zdrowych i chorych noworodkw. Wnioski: 1) u noworodkw donoszonych z prawidow urodzeniow mas ciaa zakaenia wewntrzmaciczne z niewydolnoci oddechow sprzyjaj zwikszeniu stenia waspiny, niezalenie od ich pci, masy ciaa i niedotlenienia okooporodowego; 2) u zdrowych i chorych noworodkw donoszonych nie ma zalenoci midzy steniem waspiny a dugoci ciaa, obwodami gowy i klatki piersiowej oraz typem porodu; 3) zdrowe noworodki pci eskiej maj wysze stenia waspiny ni pci mskiej.

Summary

Objectives, design, material and methods. The aim of the study was to assess serum vaspin concentration by ELISA in 112 full-term, appropriate for gestational age newborns (59 male and 53 female, 52 infected newborns with respiratory disorders and 60 healthy ones). There were diagnosed following infections: sepsis (16), pneumonia (29), urinary tract infection (4), systemic inflammatory response syndrome (3). Serum vaspin concentration was significantly higher in infected than in healthy newborns. Healthy newborn girls had higher hormone level than boys. It has been found that there is a negative correlation between serum vaspin concentration and gestational age in ill newborns. There was no significant correlation between serum vaspin concentration and anthropometric parameters in healthy and infected newborns. Conclusions: 1) in full-term appropriate for gestational age, intrauterine infection with respiratory insufficiency leads to increase serum vaspin concentration, regardless of gender, birth weight, and birth asphyxia; 2) in healthy and infected full term newborns there is no relationship between the serum vaspin concentration and body length, head and chest circumference and a type of delivery; 3) healthy female newborns have higher serum vaspin concentration than the male.

Sowa kluczowe/Key words

waspina ➧ zakaenie wewntrzmaciczne ➧ noworodek donoszony ➧ niewydolno oddechowa

vaspin ➧ intrauterine infection ➧ full-term infants ➧ respiratory insufficiency