www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Elbieta Bk, Waldemar Maszkiewicz – Etiologia i obraz kliniczny zakae u noworodkw hospitalizowanych w cigu jednego roku na Oddziale Patologii Szpitala Wojewdzkiego we WrocawiuEtiology and clinical picture of bacterial infection in the newborns hospitalised in the Pathology Department in District Hospital in Wroclaw, a one year retrospective analysis

Streszczenie

Analiz objto 234 noworodki (51,7% donoszone, 48,3% wczeniaki) hospitalizowane na oddziale patologii w cigu jednego roku. W materiale analizowanym 140 noworodkw wykazywao kliniczne objawy zakaenia, potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi (grupa A); u 45 obserwowane wycznie objawy infekcji niepotwierdzone bakteriologicznie (grupa B); u 49 noworodkw bez objaww infekcji wyizolowano flor bakteryjn (grupa C). Wrd wyizolowanych szczepw flora Gram(+) stanowia 70% a Gram(–) 30%. Dominujcym patogenem by Staphylococcus epidermidis – 40,6%; (OX–) 94%. U noworodkw donoszonych najczciej wystpoway zakaenia drg moczowych i okooppkowe, a u wczeniakw – posocznica i zapalenie puc.

Summary

We have analysed 234 newborns (term 51,7% and preterm babies 48,3%) hospitalised in the Department of Neonatal Special Care. In all the analysed material clinical symptoms of infection were confirmed microbiological investigations in 140 newborns (group A); clinical symptoms of infection were observed only in 45 newborns (group B); and were isolated pathogens only in 49 cases without clinical signs of infection (group C). Dominating pathogens isolated form infants were Gram(+) bacteria – 70%; Gram(–) were present in 30%. The most frequent pathogen was Staphylococcus epidermidis 40,6%; Oxacyllin-resistant (OX–) – 94%. Clinical signs of the urinary tract infections and omphalitis were most frequent in mature infants; the sepsis and pneumonia was most common in premature newborns.

Sowa kluczowe/Key words

noworodki ➧ zakaenia ➧ etiologia i klinika

newborn infant ➧ infections ➧ etiology and clinical picture