www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Magdalena Woniak, Jolanta Godzik – Pucne powikania infekcyjne po przeszczepieniu macierzystych komrek krwiotwrczych – bakterie (cz II)Infectious pulmonary complications after hematopoietic stem cell transplantation – bacteria (part II)

Streszczenie

Badania wieloorodkowe i prospektywne pokazuj, e zapalenia puc s jednym z najczstszych powika infekcyjnych przeszczepienia komrek krwiotwrczych oraz wi si z duym ryzykiem mierci pacjenta. Szczeglnie we wczesnej fazie po przeszczepieniu komrek krwiotwrczych dominuj zakaenia wywoane przez bakterie. chocia narasta czsto wystpowania zakae wywoanych przez bakterie gram ujemne i oporno na antybiotykoterapi w wieli orodkach, to jednak wystpuj istotne rnice w epidemiologi zakae pomidzy orodkami transplantacyjnymi. Dlatego bardzo wana jest znajomo lokalnych warunkw epidemiologicznych i uwzgldnianie ich przy opracowywaniu zasad antybiotykoterapii profilaktycznej, terapii empirycznej czy leczenia celowanego.

Summary

The results of the multicenter and prospective study show that pneumonia remains a frequent infectious complication after hematopoietic stem cell transplantation, contributing to significant mortality. The most commonly encountered type of infection, especially in early phase of transplantation procedure is bacterial in origin. The incidence of Gram-negative bacteria infections and the rate of resistance to antibiotics have been steadily increasing, however important differences in the epidemiology of bacterial pneumonias exist among transplant centers. Therefore, the knowledge of local epidemiology is crucial and should guide the approach to antibiotic prophylaxis, empirical therapy and management of infections.

Sowa kluczowe/Key words

przeszczepienie macierzystych komrek krwiotwrczych ➧ pucne powikania infekcyjne ➧ bakterie

hematopoietic stem cell transplantation ➧ infectious pulmonary complications ➧ bacteria