www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Filip Gokowski – Problemy tyreologiczne u pacjentw z przewlekym wirusowym zapaleniem wtroby typu CThyroid problems in patients with chronic hepatitis C

Streszczenie

Zakaenie wirusem zapalenia wtroby typu C (WZW C) wystpuje u okoo 130–170 milionw osb. Wirusowe zapalenie wtroby typu C jest trudnym problemem zdrowotnym z uwagi na brak skutecznych metod uodpornienia czynnego oraz bardzo czst progresj do stanu przewlekego, ktrego powikaniem moe by marsko wtroby i rak wtrobowokomrkowy. W przebiegu choroby czsto obserwujemy jej pozawtrobowe manifestacje (HCV-EHMs– HCV-exrahepatic manifestations) zwizane z infekcj tkanek pozawtrobowych oraz patologicznym oddziaywaniem wirusa na ukad immunologiczny, a efekt ten moe by potgowany przez rutynowe leczenie choroby z zastosowaniem interferonu α (INF-α). Najczciej wystpujc manifestacj pozawtrobow infekcji HCV jest autoimmunologiczna choroba tarczycy z jej dysfunkcj. Obecno HCV i jego replikacj w tyreocytach tkanki tarczycowej potwierdzono w badaniach in vivo oraz in vitro. Replikacja wirusa w tyreocytach wywouje miejscowy stan zapalny oraz przyczynia si do reakcji autoimmunologicznych w obrbie tarczycy. Zaburzenia autoimmunologiczne mog prowadzi do dysfunkcji tarczycy, czciej w postaci hipotyreozy, rzadziej tyreotoksykozy. Leczenie infekcji HCV powinno uwzgldnia kontrol czynno tarczycy, a w razie jej zaburze powinno by prowadzone we wsppracy z endokrynologiem.

Summary

About 130–170 million people are infected with the hepatitis C virus (HCV). Hepatitis C is a very serious health issue due to absence of effective methods of active immunization and very frequent progression to chronic hepatitis, with the possible grave complications of cirrhosis and hepatocellular cancer. Frequently observed extrahepatic manifestations of the HCV infection (HCV-EHMs) are related to its infection of extrahepatic tissues and the pathological impact of the virus on the immune system; this can be exacerbated by routine disease therapy with interferon α (INF-α). Autoimmune thyroid disease and its dysfunction is the most frequent extrahepatic manifestation of HCV infection. The presence and replication of HCV in thyrocytes has been confirmed by in vivo and in vitro research. HCV replication in thyrocytes generates local inflammation and contributes to autoimmune reaction. Autoimmune disturbances may lead to thyroid dysfunction in the form of hypothyroidism and less frequently thyrotoxicosis. The treatment of HCV infection should include the control of thyroid function and cooperation with an endocrinologist if dysfunction appears.

Sowa kluczowe/Key words

HCV ➧ tarczyca ➧ interferon α ➧ hipotyreoza ➧ tyreotoksykoza

HCV ➧ thyroid ➧ interferon ➧ hypothyroidism ➧ thyrotoxicosis