www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2011


Metody kontroli prawidowoci higieny rk personelu medycznegoMethods for evaluating the propriety of hand hygiene of medical staff

mgr Justyna Piwowarczyk

Marcin Walkw

Streszczenie

Higiena rk personelu medycznego to problem aktualny, lecz wci niedostatecznie uwzgldniany w procedurze zapobiegania zakaeniom szpitalnym. Wiele bada ankietowych i obserwacyjnych, majcych na celu ocen wiedzy personelu medycznego na temat higieny rk wykazao, e zbyt mao wie on na temat techniki dezynfekcji rk. Badania te ...... chce wiedziec wiecej ...Druga twarz rodkw dezynfekcyjnych – Aldehydy (cz. 1)Second face of disinfectants – Part. 1 Aldehydes

dr in. Rafa Rogalewicz

Streszczenie

W procesach dekontaminacji powierzchni, a take narzdzi i endoskopw istotne jest stosowanie takich technik i rodkw, ktre nie tylko skutecznie dziaaj mikrobjczo, lecz rwnie nie wpywaj negatywnie na personel zajmujcy si procesami dezynfekcji. Naley te mie na uwadze wpyw stosowanych rodkw na pacjentw, u ktrych wystpuje obniona odporno, pod ktem ...... chce wiedziec wiecej ...Walidacja procesw sterylizacyjnych. Oczekiwania prawno-normatywne a praktykaValidation processes sterilisation operations. The legal and normative expectations and practice

mgr Waldemar Olszak

Streszczenie

Obecny stan ochrony zdrowia w Polsce oraz brak precyzyjnych uregulowa normatywno-prawnych, szczeglnie dotyczcych technologii dekontaminacji wyrobw medycznych, s przyczyn do dowolnego interpretowania niektrych zapisw rozporzdze i ustaw. Ten stan rzeczy powoduje niekiedy intuicyjne stosowanie w praktycznej dziaalnoci zasad ...... chce wiedziec wiecej ...Metody sprawdzania procesw oczyszczania w myjniach-dezynfektorachTesting methods for cleaning processes in washer-disinfectors

mgr Ewa Rhm-Rodowald

dr Boenna Jakimiak

dr Agnieszka Chojecka

mgr Katarzyna Jakubiec

Streszczenie

Skuteczno oczyszczania w myjniach-ezynfektorach zgodnie z ISO/TS 15883-5 moe zosta sprawdzona za pomoc rnych testw zabrudzenia, stosowanych w poszczeglnych krajach. Porwnywalno osignitych wynikw jest wtpliwa. W celu standaryzacji testw zabrudzenia Niemiecki Komitet ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka zakae szpitalnych. Ocena skutecznoci mikrobiologicznej chemicznych preparatw do dezynfekcji bdcych wyrobami medycznymi w wietle normy EN 14885Hospital infections prophylaxis. Estimation of microbiological efficiency chemical disinfectants which are medical devices according European Norm EN 14 885

lek. med. Waldemar Ferschke

Streszczenie

Preparaty dezynfekcyjne do narzdzi i innych wyrobw medycznych stanowi tzw. wyposaenie wyrobu medycznego i podlegaj ocenie wedug zasad okrelonych dla wyrobw medycznych. Skuteczno mikrobiologiczna chemicznych preparatw dezynfekcyjnych jest oceniana zgodnie z ...... chce wiedziec wiecej ...Zmniejszanie ryzyka infekcji w orodkach opieki zdrowotnej Rola przeciwdrobnoustrojowej miedzi na zewntrznych powierzchniach dotykowych cz. 2)Na podstawie publikacji Europejskiego Instytutu Miedzi i CDA UK opracowa PIOTR JURASZ

Aspekty praktyczne implementacji

Zakres stopw

Materiay wybrane dla testw klinicznych s ju powszechnie uywane dla innych celw i s atwodostpne dla producentw sprztu dla opieki zdrowotnej. Zawieraj one odpowiedni zestaw skadnikw, ktre s zgodne z wymogami EPA dla zarejestrowanych stopw.

Moliwoci wytworzenia, wytrzymao i wygld ...... chce wiedziec wiecej ...